Militærøvingar og krigshissing i Norden

Noreg ut av NATO og konvensjon mot atomvåpen (utvida versjon)

NATO-sjef Jens Stoltenberg oppfordrar Noreg om å auke
forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP (Brutto Nasjonal Produkt).
Typisk nok er kapitalismen sin forsvarar NATO ein påtrengande
lobbyist når det gjeld aukande rammer for krigsinnsatsen sin. Ikkje
berre ovanfor Noreg, men alle andre NATO-land også.

Dagens budsjett på ca. 44 milliardar kroner, ca. 1,4 prosent av
BNP, kan heller ikkje kallast eit forsvarsbudsjett då omlag ein
fjerdedel av det går til krigsfremjande tiltak. Skreller me av
bevilgningane knyta til krigsflyprosjektet Joint Strike Fighter
F-35, bevilgningane til framleis innsats i operasjonane til NATO i
Afghanistan og i Irak, og til NATOs opprustning i Aust Europa, kan
dagens budsjett knappast ned til minst 1 prosent av BNP.

Noreg skal ha eit nasjonalt folkeforsvar som tenar forsvaret av vår
nasjonale suverenitet, ikkje noko som trekker Noreg med i
intervensjonar i andre land slik me har sett dei siste tiåra. MEN
det skal vera ute av NATO!

Ei omlegging av det norske militærapparatet til nasjonalt forsvar
er logisk i høve ikkje-NATO medlemskap. Det naturlege
utgangspunktet vert då at dagens budsjett reduserast med ca. ein
fjerdedel, truleg meir.

NATO har lenge hatt ein politikk for å kunne kjempe for sine
imperialistiske interesser langt ut over NATO-området. Men out og
area-strategien kom for første gang i praktisk bruk i Kosovokrigen
i 1999. Sidan då har denne strategien vore NATOs hovudline. Krigane
i Afghanistan, Irak og Libya er typiske døme på denne politikken.
Dette er reine aggresjonskrigar. Dei har ingenting med forsvar av
Noreg å gjere.
Men det er denne typen virksomheit som nå er bærebjelken i Noregs
militærdoktrine. Dette og meir er det «nye-NATO» si rolle.

NATO si bombing av Libya – ei krigsforbryting

Eit rystande og sterkt døme på kva eit NATO-land som Noreg si
deltaking i «out of area» strategien til NATO, er sjølvsagt
bombinga av Libya i 2011 (eit anna døme er bombinga av Serbia i
1999).  Frå ein FN-resolusjon om flyforbodssone i Nord-Libya til
full bombing og regimeskiftetaktikk, var vegen kort. Uhyggeleg kort!
Når stormakta USA med «vesle-imperialisten» Noreg på slep endrar
intensjon «over natta» utan nokon debatt i det heile i landet sitt
«demokratiske palass» Stortinget, vert forsvarsdoktrina vår: Frå
landforsvar til leverandørar av leigesoldatar i imperialismen si
teneste.

Store NATO-leia militærøvingar

Heller ingen debatt eller dekning av store militærøvingar i main
stream media finns det mykje av i Noreg. I desse dagar startar
militærøvinga Aurora 17 i Sverige, den største svenske
militærøvinga siden 1993. Meir enn 19 000 svenske soldater skal
øve samman med 2000 soldater fra USA, Finland, Frankrike, Norge,
Danmark, Litauen og Latvia. Øvinga går føre seg i perioden 11.
? 24. september, i hovudsak i Mälardalen vest for Stockholm og i
austersjøen, og skal simulera «forsvar mot et angrep på Sverige»
frå aust (Klassekampen). Sverige har i seinare tid inngått
offisiell partnerstatus med NATO-alliansen. Nesten samstundes
startar Russland 14. september øvinga Zapad, som kan ha større
dimensjonar enn den svenske øvinga, men det er usikkert. Zapad (som
tyder «Vest») er ei gjentagande øving med nokre års mellomrom.
Her simulerar russarane forsvar mot eit miltært åtak frå Vesten
mot Russland eller randstatane. Årets Zapad-øving skal ha sitt
tyngdepunkt i det vestlege Russland og i Kviterussland.

Til neste haust kjem nok ei stor øving, denne gongen i Midt-Noreg,
med kanskje så mange som 35 000 soldatar og tusenvis av køyrety og
skal operera 150 fly og 70 skip, til lands og til vanns. Denne
gigantøvinga kalla Trident Juncture 18 vert den største øvinga i
Midt-Noreg på minst 15?20 år. Ein mindre del av øvinga skal
føregå i Sverige, Finland, på Island, og i Austersjøen. NATO
arrangerar øvinga i månedsskiftet oktober-november neste år.
Noreg er altså vertsnasjon. Slik er det å vera medlem av NATO:
Servil, underlagt, miljøsyndar, pengeslukar og med velvillige
militærhissarar hjå makta.
Militariseringa av Skandinavia og Norden er i full gong og dermed
spenningsdrivande!

Internasjonal konvensjon mot atomvåpen

Atomvåpenproblematikken og NATO er som eit par, tett knyta til
kvarandre i avskrekkingsterror, trugsmål i førstegangsbruk og
milliardbeløp i vedlikhald og fornying av atomvåpna. Dette gjer
også at motpartane Russland og Kina også opprettheld og rustar opp
sine arsenal. I tillegg er India og Pakistan med sine atomvåpen ein
farleg miks som kan smelle av under potensielle eskaleringar. Noregs
medverknad til å eskalera faren for storkrig i Europa, i
kjølvatnet av Ukraina-konflikta er også med i dette biletet. Og
Nord-Korea sitt atomvåpenpotensiale må det forhandlast om gjennom
FN, og ikkje truge dei med militærøvingar og økonomiske
strupetak. Det er då det kan gå riktig gale! Alt dette
understrekar viktigheita av at den norske regjeringa sluttar seg til
FN-resolusjonen om ein internasjonal konvensjon mot atomvåpen. Noko
som i dagens politiske tilhøve diverre ikkje er mogleg. Verken
Arbeidarpartiet eller Høgre vil det. Så førebels er det vesle
NATO-landet Noreg på lik line med dei andre atommaktene, ikkje med
i dette. Eit paradoks? I grunnen ikkje, Noreg er heilt knyta opp til
USA – difor!

Sjølv om det er atomstormaktene USA og Russland som må gå i
spissen for ein atomnedrustning, vil det ha stor viktigheit at flest
moglege land startar med å erklæra at dei aldri vil stasjonera
atomvåpen på si jord og ikkje vera medansvarlege for bruk av
atomvåpen. Det må Noreg i høgste grad gjera også. Men vil den
norske makteliten det?

For Noregs del tyder det at inntil Noreg melder seg ut av NATO, må
Norge arbeide for at NATO endrar sin atomdoktrine og avstår frå
førstebruk av atomvåpen og frå at NATOs atomvåpengaranti skal
gjelde for Noreg. Noreg må også arbeide for at usanske atomvåpen
ikkje skal vera stasjonert i Europa, heller ikkje i samband med
rakettskjoldprosjektet eller dei krigsfremjande tiltaka NATO no
iverkset, m.a. i Ukraina.

Men med m.a. ein utprega krigsminister som forsvarminister og andre
NATO-elskarar i omlag alle parti, så er håpet om endra
atomvåpentillnærming, omlag det same som å overleva på
Mars-overflata utan romdrakt. Inntil den globale opinion får nok
politisk surstoff til endring, hender det ingenting, heller ikkje i
Noreg.

Uansett:
Internasjonal konvensjon mot bruk av og forbod mot atomvåpen, NÅ!
Men, når du har slike krigshissande uttalingar som Stoltenberg kjem
med regelbunde:  «NATOs atomvåpen er del av avskrekking»
så forstår truleg dei fleste kor landet ligg – meir
krigshissing!

Ivar Jørdre

—————————————————————————-

Denne artikkelen under stod på trykk i Klassekampen i august:

• Store militærøvelser i Nordøst-Europa • Sverige og Russland mobiliserer samtidig

Nye krigsteatre i Europa

Av Magnus Lysberg

Publiseringsdato: Torsdag 24. august 2017

Seksjon: Utenriks

ØVER: Russiske jagerfly av typen SU-24 på øvelse i Russland i 2015. Nå skal flyene på vingene over Hviterussland, i det som ifølge Nato blir den største russiske militærøvelsen siden Sovjet-tida. Foto: SERGEY VENYAVSKY, AFP/NTB scanpix

 

MOBILISERING: Sverige setter om tre uker i gang den største militærøvelsen siden 1993. Samtidig begynner Russlands største øvelse siden Sovjet-tida.

OPPRUSTNING

Sikkerhetspolitikken i Europa går nå raskt mot høst. I midten av september starter både vestlige og russiske styrker storstilte militærøvelser, med store mengder soldater, fly, tanks og tunge våpen.

11. september starter den svenske Försvarsmakten øvelsen Aurora 17, den største svenske militærøvelsen siden 1993. Mer enn 19.000 svenske soldater skal øve sammen med 1500 soldater fra USA, Finland, Frankrike, Norge, Danmark, Litauen og Latvia. Øvelsen foregår i hovedsak i Mälardalen vest for Stockholm, og skal simulere «forsvar mot et angrep på Sverige» fra øst.

Bare tre dager seinere sparker Russland i gang det som kan være landet største militærøvelse siden den kalde krigens slutt. Øvelsen heter «Zapad», russisk for «Vest».

Øvelsen skal for det meste finne sted i Hviterussland, en nær alliert av Russland, og simulerer ifølge russiske myndigheter et forsvar mot angrep fra vest.

– Det kan bli hett i Østersjøen i disse dagene, sier Karsten Friis, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på Nupi.

Forskeren sier at «det er viktig at Nato og Russland har kanaler for krisekommunikasjon, for å forhindre misforståelser og uønsket eskalering».

Strid om antallet soldater

Ifølge russiske myndigheter skal øvelsen Zapad inkludere 12.700 soldater. Det er et tall Nato-toppene ikke tror på. Allerede 13. juli i år sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til NTB at «av erfaring har vi all grunn til å tro at antall soldater som deltar, kan bli betydelig høyere enn antallet som offisielt oppgis».

En rekke vestlige kilder opererer med langt høyere anslag på hvor mange soldater som egentlig skal delta i den russiske øvelsen.

Avisa The New York Times meldte på mandag at amerikanske myndigheter mener at så mange som 100.000 soldater kan bli involvert i øvelsen.

Skal varsle hverandre

Nato har en rekke ganger anklaget Russland for ikke å overholde forpliktelsene i det såkalte Wien-dokumentet. Det er en avtale mellom medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Avtalen pålegger landene å varsle hverandre om øvelser der mer enn 9000 soldater deltar, og landene har rett til å delta med observatører i alle øvelser med mer enn 13.000 soldater.

Russiske myndigheter benyttet seg av denne avtalen i 2015, da Russland sendte fire offiserer til en britisk marineøvelse utenfor kysten av Skottland.

Nå hevder Nato at Russland ikke overholder forpliktelsene sine, på tross av at Hviterussland på tirsdag inviterte observatører fra en rekke Nato-land, deriblant Norge.

Ifølge forsvarsalliansen får Nato-observatørene se bare deler av øvelsen, og får heller ikke innsyn i planene, noe Wien-avtalen gir rett til.

Sender fallskjermsoldater

Det russiske forsvars­departementet er ikke enig i Natos kritikk. Departementer sier i en uttalelse at «observasjonen av velsen er planlagt i streng overensstemmelse med nasjonal lov og internasjonale avtaler», ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Zapad ble sist avhold i 2013, også da til kritikk fra vestlige styresmakter. Øvelsen er oppkalt etter lignende øvelser i Sovjet-tida, på 1970- og 60-tallet.

Under den kalde krigen øvde både Nato og Sovjetunionen på bruk av taktiske atomvåpen i Europa. En rekke medier rapporterte at russiske styrker simulerte bruk av en taktisk atombombe under øvelsen i 2013, men påstanden er ikke bekreftet.

Årets øvelse er en voldsom logistikk-utfordring. Ifølge The New York Times har det russiske forsvaret rekvirert over 4000 jernbanevogner for å frakte tungt materiell inn i Hviterussland.

Troppebevegelsene vil bli nye fulgt av Natos medlemsland. USA har meldt at 600 amerikanske fallskjermsoldater vil bli stasjonert i de baltiske medlemslandene under den russiske øvelsen.

Amerikanske stridsvogner

Amerikanske soldater blir det også i Sverige, i de to ukene øvelsen Aurora pågår.

Pressesekretær Jesper Tengroth i Försvarsmakten opplyser til Klassekampen at det er snakk om stridsvogner, marinesoldater, marinefartøy, angrepshelikopter, jagerfly og luftverngrupper.

De amerikanske stridsvognene skal gjøre landgang i Göteborg, mens resten av det amerikanske bidraget skal delta i øvelsen lenger øst.

Også Norge skal delta med soldater fra Heimevernet og logistikk-støtte.

Ifølge Försvarsmakten skal øvelsen ha tyngdepunkt i Mälardalen, altså landområdene vest for Stockholm. I tillegg skal øvelsen finne sted på Gotland, den svenske øya i Østersjøen, og i skjærgården sør for Stockholm.

Øvelsen har vakt kritikk i Sverige, der flere er bekymret for den tradisjonelle svenske alliansefriheten. Det svenske Vänsterpartiet, SVs søsterparti i Sverige, deltar i kampanjen for å stanse militærøvelsen.

Det er spesielt den amerikanske deltakelsen som har vakt kritikk.

magnusl@klassekampen.no

FAKTA

Svenske og russiske militærøvelser:

• Svenske og russiske myndigheter planlegger begge storstilte militærøvelser i september.

• Den svenske øvelsen starter 11. september, og skal vare i to uker. Øvelsen inkluderer styrker fra en rekke Nato-land og Finland. USA deltar i øvelsen, som inkluderer til sammen over 2000 soldater, og finner sted i Göteborg, rundt Stockholm og på Gotland.

• Tre dager senere, 14. september, setter Russland i gang den seks dager lange øvelsen Zapad. Den skal ifølge russiske myndigheter involvere 12.700 soldater. Nato hevder antallet blir langt høyere.

URL: http://www.klassekampen.no/article/20170824/ARTICLE/170829983

About ivarjordre

painter, activist, writer, revolutionary, human
Dette innlegget vart posta under Europa, Noreg - Norway, Politikk, samfunn og merkt , , , , , , , . Bokmerk permalenkja.

3 Responses to Militærøvingar og krigshissing i Norden

  1. Terje Alnes seier:

    Du skriver at det norske forsvarsbudsjettet er på 44 milliarder, men det er faktisk større. I 2017 bruker vi for første gang over 50 milliarder på forsvaret, en økning på 100 % på 20 år.

  2. ivarjordre seier:

    Takk for opplysninga, viktig å ha rett tal på denne galskapen. Det forundrar meg ikkje at det aukar slik. Det er framleis mange utanlandsoppdrag me må gjera for «uncle Sam», og det kostar!

  3. Tilbakeping: Noreg ut av NATO – Spartakus.no

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.